Μarch 2020 Μάρτιος

1 Κυριακή

Dimanche - Sunday

 

Πρωΐ :

8:15 a.m. - 12:00 p.m.

 

3:00 - 4:30 p.m.

 

 

Κυριακή της Τυροφάγου - Οσίου Αγαπίου, Ευδοκίας Οσιομάρτυρος

Dimanche de l’exile d’Adam du paradis - Agapios, Eudokia la martyre

Cheesefare Sunday - Agapios, Martyr Eudokia

΄Ορθρος, Θεία Λειτουργία – Matines, Div. Liturgie - Matins & Divine Liturgy

 

Κατανυκτικός Εσπερινός συγχωρήσεως - Vêpres du pardon - Vespers of forgiveness

 

4 Τετάρτη

Mercredi - Wednesday

 

Πρωΐ :

8:30 - 10:00 a.m.

 

Γερασίμου Ιορδανίτου

Gérasim du Jourdain - Gerasimos of the Jordan

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία – Liturgie présanctifiée -  Presanctified Liturgy

 

6 Παρασκευή

Vendredi - Friday

 

Βράδυ :

6:00 - 7:30 p.m.

 

A΄ Χαιρετισμοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο

1ères salutations à la Mère de Dieu - 1st Salutations to the Theotokos

7 Σάββατο

Samedi- Saturday

 

Πρωΐ :

8:30 - 10:45 a.m.

 

Θαύμα κολλύβων από τον Άγιο Θεόδωρο

Miracle opéré par St Théodore –Miracle of kollyva by St Theodore

΄Ορθρος, Θεία Λειτουργία – Matines, Div. Liturgie - Matins & Divine Liturgy

8 Κυριακή

Dimanche- Sunday

 

Πρωΐ :

8:15 a.m. - 12:00 p.m.

 

Α΄ Νηστειών - Κυριακή της Ορθοδοξίας

1er du carême,Dimanche de l’Orthodoxie—1st Sunday of lent - Sunday of Orthodoxy

Όρθρος, Θ. Λειτουργία - Matines & Div. Liturgie - Matins & Div. Liturgy

9 Δευτέρα

Lundi - Monday 

 

Πρωΐ :

8:30 - 10:00 a.m.

 

Των Αγίων Μ΄ Μαρτύρων

40 martyres de Sébaste - 40 Martyrs of Sebastia

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία – Liturgie présanctifiée - Presanctified Liturgy

11 Τετάρτη

Mercredi - Wednesday

 

Πρωΐ :

8:30 - 10:00 a.m. 

Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτας

Theodora d’Arta - Theodora empress of Arta

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία – Liturgie présanctifiée - Presanctified Liturgy

13 Παρασκευή

Vendredi - Friday

Βράδυ :

6:00 - 7:30 p.m.

 

B΄ Χαιρετισμοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο

2èmes salutations à la Mère de Dieu - 2nd Salutations to the Theotokos

 

14 Σάββατο - Samedi - Saturday  

 

 Il n’y aura pas celebration de Divine Liturgie au Monastère.

 Δεν θα τελεσθεία Θεία Λειτουργία στη Μονή.

15 Κυριακή

Dimanche- Sunday

 

Πρωΐ :

8:15 a.m. - 12:00 p.m.

 

Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηργορίου του Παλαμά 

2ème dimanche du carême - St Grégoire le Palamas, Archévêque de Constantinople

2nd Sunday of Lent - St Gregory Palamas, Archbishop of Constantinople

΄Ορθρος, Θεία Λειτουργία – Matines et Divine Liturgie - Matins & Divine Liturgy

18 Τετάρτη

Mercredi - Wednesday

Πρωΐ :

8:30 - 10:00 a.m.

Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Cyrille de Jérusalem - Cyrill, Archbishop of Jerusalem  

Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία – Liturgie présanctifiée -  Presanctified Liturgy

 

20 Παρασκευή

Vendredi - Friday

Βράδυ :

6:00 - 7:30 p.m.

Γ΄ Χαιρετισμοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο

3èmes salutations à la Mère de Dieu - 3rd Salutations to the Theotokos

 

21 Σάββατο

Samedi - Saturday

Πρωΐ :

8:30 - 10:45 a.m.

Iακώβου του Ομολογητή

Jacob le confesseur - Jacob the Confessor

΄Ορθρος, Θεία Λειτουργία – Matines et Divine Liturgie - Matins & Divine Liturgy

22 Κυριακή

Dimanche- Sunday

Πρωΐ :

8:15 - 11:45 a.m.

Γ΄ Νηστειών - Της Σταυροπροσκυνήσεως 

3ème dimanche du carême - Vénération de la Sainte Croix

3rd Sunday of Lent - Veneration of the Holy Cross

΄Ορθρος και Αρχιερατική Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου

Κεράμων κ. κ. Νεκταρίου – Matines & Div. Liturgie Hiérachique présidée par Monseigneur

Nektarios - Matins & Hierarchal Div. Liturgy presided by His Grace Bishop Nektarios

 

24 Τρίτη

Mardi - Tuesday

VIGILES - VIGIL

7:30 - 12:30 p.m.

Αγρυπνία για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου

Annonciation de la Mère de Dieu - Annunciation of the Most Holy Theotokos

 

27 Παρασκευή

Vendredi - Friday

Βράδυ :

6:00 - 7:30 p.m.

 

Δ΄ Χαιρετισμοί εις την Υπεραγία Θεοτόκο

4èmes salutations à la Mère de Dieu - 4th Salutations to the Theotokos

 

28 Σάββατο

Samedi- Saturday

Πρωΐ :

8:30 - 10:45 a.m.

Ιλαρίωνος του Νέου

Ilarion le juste - Righteous Ilarion

΄Ορθρος Θεία Λειτουργία – Matines et Div. Liturgie – Matins & Divine Liturgy

29 Κυριακή

Dimanche - Sunday

Πρωΐ :

8:15 a.m. - 12:00 p.m.

Δ΄ Νηστειών - Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος

4ème dimanche du carême - Jean de Climaque

4th Sunday of Lent - Saint John of the Climacus

΄Ορθρος, Θ. Λειτουργία – Matines, Div. Liturgie – Matins, Div. Liturgy