ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

"Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσι Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καί ούδείς ἐπί μνήματος."

Ἃγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Ταπεινῶς εὐχόμεθα ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Φωτός πλημμυρίσει τάς καρδίας ἡμῶν καί μᾶς ἀξιώσει νά προσκυνήσουμε τους αχράντους πόδας τοῦ Ἰησοῦ μετέχοντες τῆς ἀτελευτήτου χαρᾶς τῶν Ἀγγέλων. Ἀμήν.

Ἐλάχιστες ἐν Χριστῶ, Γερόντισσα Θέκλα καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

"Christ is risen, and the Angels rejoice. Christ is risen, and life reigns. Christ is risen, and not one dead remains in the grave."

Pachal homily of St. John Chrysostom

We humbly pray that the grace of the Holy Light fills our hearts and makes us worthy to venerate the immaculate feet of our Lord taking part in the radiant Resurrection and the everlasting joy of the Angels. Amen.

The least in Christ, Gerondissa Thekla and the sisters