Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ...

Aκούστε τα κάλαντα που τραγουδούν οι αδελφές. 

«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ως ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.»

Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων, ήχος β'

Tα γλυκά δάκρυα της μετανοίας αντάμα με την προσευχή μας, για την βοήθεια, ανακούφιση και έλεος του ταλαιπωρημένου και πληγωμένου ανθρώπου, ας είναι το φετεινό δώρο μας στο Θείο βρέφος.

Στείλτε το Χριστουγεννιάτικο δώρο σας στις αδελφές.