Πασχαλινός Χαιρετισμός 2022 από την Γερόντισσα Θέκλα

“Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῆ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῆ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν·
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.”

Σᾶς ἀσπαζόμεθα ἐν ἀγάπη Χριστοῦ,

Ἐλάχιστη ἐν Χριστῷ, Γερόντισσα Θέκλα
Καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί