ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

"Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσι Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολι Ἀνέστη Χριστός καί ούδείς ἐπί μνήματος."

Ἃγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Ταπεινῶς εὐχόμεθα ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Φωτός πλημμυρίσει τάς καρδίας ἡμῶν καί μᾶς ἀξιώσει νά προσκυνήσουμε τους αχράντους πό δας τοῦ Ἰησοῦ μετέχοντες τῆς ἀτελευτήτου χαρᾶς τῶν Ἀγγέλων. Ἀμήν.

Ἐλάχιστες ἐν Χριστῶ, Γερόντισσα Θέκλα καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστ ῶ ἀδελφαί

"Le Christ est ressuscité et les anges se réjouissent. Le Christ est ressuscité et la vie règne. Le Christ est ressuscité et il ne reste pas un seul mort dans la tombe."

Homélie pacale de saint Jean Chrysostome

Nous prions humblement que la grâce de la Sainte Lumière remplisse nos cœurs et nous rende dignes de vénérer les pieds immaculés de notre Seigneur participant à la radieuse Résurrection et à la joie éternelle des Anges. Amen.

Les moindres en Christ, Gerondissa Thekla et les soeurs