Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ...

Aκούστε τα κάλαντα που τραγουδούν οι αδελφές.

« Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ως ἄνθρωπος δι » ἡμᾶς ; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μά γοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴ ν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.»

Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων, ήχος β'

To ήθεια, ανακούφιση και έλεος του ταλαιπωρημένου και πληγωμένου ανθρ ώπου, ας είναι το φετεινό δώρο μας στο Θείο βρέφος.

.