Πασχαλινός Χαιρετισμός 2022 από την Γερόντισσα Θέκλα

« Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῆ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τ ῆ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν·
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τ οῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

ἀσπαζόμεθα ἐν ἀγάπη Χριστοῦ,

Ἐλάχιστη ἐν Χριστῷ, Γερόντισσα Θέκλα
Καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί